EASTERN CAPE LOFTS - 2ND ACE PIGEON FOR PETRIE MARE WITH ZA 22 KARO 056. SIRE IS ZA 17 NKDPK 3360 (JONGE BLIKSEM X KROMPEN SCHONE BERTUS) & DAM IS ZA 14 WPHU 3430 (2 X COMBINE WINNER KOOPMAN HEN). BAKLEIGAT BLIKSEM LINE 2,3,17,17 ACE BIRDS ECOL '23.

Picture of BAKLEIGAT BLIKSEM. 

Developed by MWP.